این دو،یک

فعالیت های نمایشگاهی مشترک محمدصابر شیخ رضایی و حسین یوزباشی

این دو،یک

فعالیت های نمایشگاهی مشترک محمدصابر شیخ رضایی و حسین یوزباشی

بایگانی

آخرین مطالب

"این دو،یک"عنوان نمایشگاه منتخب پوسترهای حسین یوزباشی و محمد صابر شیخ رضایی است
که تاریخ یازدهم تا هجدهم اسفند 1387در فرهنگسرای ارسباران(هنر)برگزار شد.
آن نمایشگاه بهانه ای بود برای فعالیت های مشترک ما و این وبلاگ فضایی است که در آن
خبرها و تصاویر این فعالیت ها منعکس خواهد شد.